İyi Din Eğitimcisinin Vasıfları Neler Olmalıdır? - Pedagog Mehmet Teber

728x90 AdSpace

İyi Din Eğitimcisinin Vasıfları Neler Olmalıdır?

Dini Eğitim
Ülkemizde 10 milyon civarında çocuk her yaz İslam dini konusunda eğitim almaktadır. Bu eğitim genellikle cami hocaları ve gönüllü eğitimciler tarafından yapılmaktadır. Milyonlarca çocuğa yönelik düzenlenen bu İslami eğitimin daha sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamak için her kişiye ve her kuruma görevler düşmektedir. Çünkü söz konusu olan çocuktur ve çocuğa yapılan öğretim din gibi kutsal bir alanda yapılan bir eğitimdir. Din öğretimi başlı başına kapsamlı bir süreç olduğu gibi çocuklara öğretim yapmak da başlı başına bir bilgi birikimini gerektirmektedir.

Bir din eğitimi yapacak kişide aranacak özelliklerin başında şüphesiz doğru dini bilgilere sahip olmak gelir. Anlatacağı konuyu kendisi idrak etmemiş ve anlatacaklarının bütününe vakıf olamamış bir eğitimcinin başarılı bir eğitim programı yürütmesi imkansızdır. Üstelik din konusunda verilecek eksik ve yanlış bilgiler itikadi birçok sorunu da beraberinde getirebilmektedir. Din eğitimcilerinin, bu alandaki bilgilerini derinleştirecek her türlü çalışmaya ihtiyaç vardır. Ancak söz konusu çocuk olduğunda iyi bir dini bilgi, iyi bir dini eğitim vermek için yeterli olmamaktadır.  

Ülkemizin en büyük eğitim kurumu Milli Eğitim Bakanlığı’dır. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde çocuklara yönelik bir öğretim faaliyetinde bulunacak kişilerden mesleki formasyonun yanında pedagojik formasyon da istenmektedir. Çünkü çocuklara sadece mesleki bilgilere haiz olarak eğitim gerçekleştirmenin mümkün olmadığı artık kabul görmüş bir gerçektir. Yeterli pedagojik birikim olmadan yürütülen eğitim faaliyetleri istem dışı sonuçlar üretip çocuklara zarar da verebilmektedir. Bu nedenle ideal olarak çocuklara yönelik her türlü eğitim gerçekleştirecek kişilerin mesleki formasyonun yanında pedagojik bir donanıma da sahip olması beklenmektedir.

Çocuklara yönelik başarılı bir eğitim gerçekleştirebilmek için mesleki bilgi ve pedagojik bilginin yanında gerekli olan diğer bir özellik de çocuk sevgisidir. Nice eğitimciler vardır ki, mesleki bilgileri çoktur, pedagojik olarak iyi bir birikime sahiptir ama çocuklara yönelik sevgileri azdır. Çocuklar gönül kapılarını açmayan kişilere zihin kapılarını da açmazlar. Çocukları bir “yük” olarak gören, “yaramaz, baş belası” olarak niteleyen, ve onları sıkı disiplinle terbiye edilmesi gereken varlıklar olarak gören eğitimciler genelde çocuklara bir şeyler öğretemezler. Bu nedenle çocukla çalışacak kişilerde aranacak bir diğer şart da çocuk sevgisidir. Bazı eğitimciler çocukları çok sevdiklerini söylerler ve zannederler ki sadece çocuk sevgisi ile iyi bir eğitim gerçekleştirebilirler. Ancak pedagojik bilgi ile süslendiğinde çocuk sevgisi faydalı olabilir. Akvaryum balıklarını çok seven birisi, doğru bilgiye sahip olmazsa onlara sevgisinin sonucu olarak çok fazla yem verebilir ve bu da balıkların ölümüne sebep olabilir. Yani sevgiyi tek başına yeterli görmek de doğru değildir.

Pedagojik genel olarak birkaç başlığı içinde barındırmaktadır. Bunlardan ilki çocuk gelişimi ve psikolojisidir. Çocukların zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimi yıldan yıla farklılık gösterir. Gelişim dönemleri bilinmeden gerçekleştirilen bir eğitim faaliyeti çocuklara aşırı yük getirebilir. Örneğin çocuklar henüz soyut düşünceyi öğrenememişken onlara soyut konuları anlatmaya çalışmak öğretimi etkisiz kılabilir. Ergenlik döneminin dinamikleri bilinmeden ergenlere yanlış yaklaşmak mümkündür. 

Çocuk gelişimini yanında çocuk psikolojisi de pedagojik bilgi içinde yer alır. Çocuk ruh dünyasının önceliklerini, kırılma noktalarını bilmek çocuklara doğru yaklaşım göstermek açısından çok önemlidir. Örneğin oyun çocuk ruhsallığında önemli bir yere sahiptir. İçinde oyun barındırmayan bir program çocuklar için fayda sağlamayabilir. Yine çocuk psikolojisinin olmazsa olmazı olan “hareket” kavramı bilinmeden bir eğitim planlamak, eğitimin verimini düşünür. Çocuk davranışlarının kökenleri, psikolojik yaralar, öğrenmenin önündeki psikolojik engeller bu başlık altında ele alınacak diğer konulardır.

Pedagojik bilginin ikinci önemli ayağı eğitim bilimleridir. Eğitim süreleri ne kadar olacağı, eğitim zamanının kullanımı, konunun hangi yöntemle nasıl anlatılacağı, öğretim planlaması, motivasyon teknikleri, sınıf yönetimi, ölçme değerlendirme teknikleri ve olumsuz davranışlarla baş etme gibi konular bu başlık altında toplanabilir.  

Özetle diyebiliriz ki söz konusu çocuk olduğunda hepimizin çok daha hassas davranması gerekiyor. Ülkemizdeki yaz Kur’ân kursları çocuklara yönelik yapılan en kapsamlı çalışmalardan biridir. Bu nedenle bu yaz kurslarının dikkatli bir şekilde planlanması gerekmektedir. Planlamanın bir parçası da eğitimcilerdir. İyi bir din eğitimcisinde dini bilginin yanında pedagojik bilginin ve çocuk sevgisinin de bulunması eğitimi çok başarılı kılacaktır.

Günümüzde insanların saçını kesip berber olmak için belli bir sertifika ve eğitim programı gerekmektedir. Gerekli eğitimi almayanlara berberlik yapma yetkisi verilmektedir. Şüphesiz ki çocuklara din eğitimi vermek çok daha ciddi ve önemli bir iştir. Yakın gelecekte din eğitimcilerini bir dizi eğitimden geçirip yapacakları işe dair belgelendirmek güzel bir adım olabilir. Bu konuda bir bilinç oluşmuş ve çalışmalar da başlamış durumdadır. Bu durum ülkemiz çocukları adına oldukça sevindiricidir.

Mehmet Teber 
Not: Bu makale İrfan Mektebi Dergisi’nin Haziran 2014 sayısında yayınlanmıştır.
İyi Din Eğitimcisinin Vasıfları Neler Olmalıdır? Reviewed by kozmik bilmece on 7/26/2014 Rating: 5 Dini Eğitim Ülkemizde 10 milyon civarında çocuk her yaz İslam dini konusunda eğitim almaktadır. Bu eğitim genellikle cami hocaları ve g...